ENTRADES BASQUET LLIGA ENDESA I EUROCUP 2019/2020

1 – Objecte del concurs

Aquest concurs, l’organitza la FUNDACIÓ PRIVADA BONAVENTURA MORA SAGUÉS, d’ara en endavant la FUNDACIÓ i es realitza entre tots els usuaris que lliurement decideixin participar d’acord amb les següents Bases, amb l’objecte d’optar al següent premi:

 • Entrades per als partits de basquet durant la temporada 2019/20 de la Lliga Endesa i Eurocup.

2 – Àmbit

Es durà a terme a https://www.facebook.com/adopcions.bomosa/o https://www.facebook.com/bomosandorra/ o https://www.instagram.com/adopcionsbomosa/ o https://www.instagram.com/bomosandorra/ entre tots els fans que hagin seguit correctament les instruccions per participar-hi. Només podran participar persones físiques majors de 18 anys.

3 – Durada

Des del setembre del 2019 fins a final de temporada (aproximadament el 10 de maig del 2020). No s’admetran participacions fora d’aquest termini.

4 – Requisits i dinàmica de participació

Podran participar totes les persones físiques majors de 18 anys que siguin fans de la pàgina de Facebook Adopcions Bomosa i/o Bomosa Andorra i que comptin amb un perfil d’usuari real a Facebook i Instagram. Per impossibilitat tècnica no es consideraren els usuaris amb perfils ocults.

El participant haurà de comentar, únicament a la publicació destinada per aquest fi, segons les indicacions esmentades a la mateixa que poden ser :

 1. respondre a una pregunta
 2. foto/s amb més “m’agrada”

Les participacions inadequades quedaran automàticament desqualificades del concurs.

La participació en el concurs suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat intel·lectual i d’imatge sobre les participacions, de manera que el participant cedeix a la Fundació els drets d’explotació de naturalesa intel·lectual, industrial i / o d’imatge que puguin correspondre o derivar de les participacions enviades per participar en el concurs.

Els participants només podran participar en el concurs amb un únic usuari, reservant a la Fundació el dret de restringir la participació en el cas que un participant utilitzi més d’un perfil.

Queden exclosos de la participació en el concurs tots els treballadors del grup empresarial i els seus familiars directes.

5 – Premi

Entrada/es als partits de basquet durant la temporada Lliga Endesa i Eurocup 2018/19.

El premi contingut en la present promoció en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació en metàl·lic o cessió a petició del guanyador, ni total ni parcialment.

6 – Assignació de premis

Segons la dinàmica utilitzada, amb exclusió expressa de l’atzar, els premis s’obtindran per mitjà de:

 1. Respondre una pregunta: els primers en contestar correctament o bé la resposta més creativa i amb més “M’agrada” feta als comentaris de la publicació rebran el premi.
 2. Votació d’una fotografia: segons el termini esmentat a la publicació la/les fotografies més votades rebran el premi.

La Fundació entregarà en mà el premi al guanyador, contactant-lo per Facebook o a través de les dades que aquest haurà registrat en l’aplicació.

La Fundació queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

7 – Comunicació del concurs

Tant la realització del concurs com la seva promoció es comunicaran a través de la pàgina de Facebook o Instagram i s’entregaran via correu electrònic o venint a buscar les entrades a les oficines.

https://www.facebook.com/adopcions.bomosa/ o https://www.facebook.com/bomosandorra/ o https://www.instagram.com/bomosandorra/ https://www.instagram.com/adopcionsbomosa/

8 – Drets d’imatge

El guanyador accepta expressament, pel simple fet de participar, que la seva imatge, nom i veu puguin ser utilitzats a l’efecte d’informar sobre el resultat d’aquest concurs.

9 – Limitació de responsabilitat

La Fundació es reserva el dret d’interrompre en qualsevol moment l’accés o continuïtat del concurs, ja sigui amb caràcter temporal o definitiu, per motius de seguretat, de reestructuració o interrupció dels serveis informàtics, o qualsevol altra causa que així ho aconselli, sense que d’això es derivin responsabilitats per la Fundació ni dret a indemnitzacions.

10 – Dipòsits de les bases

Les presents Bases poden ser consultades a la pàgina web www.bomosa.ad/bases-de-concurs/

11 – Altres condicions

 1. La participació en el concurs suposa la plena i total acceptació de les bases descrites en aquest document per part dels participants.
 2. Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri dels organitzadors. El compliment de les Bases està regit per la legislació andorrana.
 3. Qualsevol manifestació de no acceptació de les mateixes suposarà l’exclusió del participant.
 4. La Fundació es reserva el dret d’excloure als participants que per la seva conducta interfereixin en el bon funcionament del concurs.
 5. Facebook i Instagram no patrocinen, avalen ni administren de cap manera aquesta promoció, ni estan associades a ella. En conseqüència la informació dels participants únicament estarà en possessió de la Fundació i no de Facebook ni d’Instagram, sense perjudici d’aquella que es faci pública per comunicar els guanyadors en les diferents xarxes socials, i que queda expressament autoritzada amb la participació en el concurs i acceptació de les bases del mateix.
 6. Es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals, en allò no expressament previst.

Subscriu-te a la newsletter